Rovné příležitosti


Složení Pracovní skupiny pro rovné příležitosti.


Vzájemné vzdělávání

Obsahem práce této pracovní skupiny je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuse o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol.

Pracovní skupina na základě získaných znalostí a zkušeností posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného zacházení ve vzdělávání.

Rovný přístup

Pracovní skupina také vytváří popis stávajícího stavu problematiky rovného přístupu ke vzdělávání v území, popis příčin tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě A 1.8 Místní akční plánování.