Realizační tým


Realizační tým je složen z části administrativní a odborné a je odpovědný za realizaci všech aktivit v rámci projektu. Realizační tým poskytuje odbornou a administrativní podporu partnerství v rámci celého procesu rozvoje a aktualizace MAP a evaluace MAP.

Činnost realizačního týmu koordinuje hlavní manažer projektu. Každý člen RT MAP má prostřednictvím pracovní náplně jasně definovanou roli v týmu, pracovní činnosti a odpovědnosti. Za tyto činnosti zodpovídají členové realizačního týmu hlavnímu manažerovi projektu.


Schéma realizačního týmu

Administrativní tým

zodpovídá zejména za realizaci klíčové aktivity A 1 Řízení projektu, tzn. především:

 • Soulad realizace projektu s výzvou Řídícího orgánu;
 • Soulad s žádostí o dotaci a rozhodnutím o poskytnutí dotace Řídícího orgánu;
 • Administrativní podpora činnosti Řídícího výboru a Pracovních skupin;
 • Publicita projektu a jeho zastupování navenek;
 • Finanční řízení projektu;
 • Podpora a řízení Odborného týmu;
 • Koordinace/administrativní zajištění projektových aktivit;
 • Organizační a provozní stránka projektu;
 • Dosahování plánovaných cílů projektu vč. naplnění plánovaných výstupů a výsledků projektu;
 • Zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k Řídícímu orgánu, vedení organizace nositele projektu, partnerovi projektu, zapojeným subjektům do projektu, jednotlivým pracovníkům projektu, odborné i široké veřejnosti).

Odborný tým

zodpovídá zejména za realizaci klíčové aktivity A 2 Místní akční plány rozvoje vzdělávání III, tzn. především:

 • Věcné plnění aktivit projektu;
 • Podpora činnosti Řídícího výboru a Pracovních skupin (příprava podkladů, zpracování výstupů z jednání apod.);
 • Zpracování a průběžný monitoring systému komunikace jak dovnitř, tak navenek (Komunikační plán);
 • Monitorování průběhu realizace povinných aktivit - zprávy o realizaci projektu;
 • Zpracování průběžných a závěrečných sebehodnotících zpráv, na jejichž základě jsou navrhovány případné aktualizace MAP;
 • Zajišťování organizace aktivit souvisejících s podporou a rozvojem kapacit v rámci MAP;
 • Řízení chodu partnerství, zajišťující v procesu místního akčního plánování přenos výstupů mezi jednotlivými články, které jsou v rámci organizační struktury zřízeny (Řídící výbor, Pracovní skupiny apod.);
 • Příprava a plánování implementačních aktivit pro budoucí období aj.

Výčet činností realizačního týmu není úplný a jejich konkretizace je uvedena v Metodice tvorby místní akčních plánů v oblasti vzdělávání III v popisu realizace jednotlivých pod-aktivit.