Aktuality


Dne 8. 1. 2024 jsme byli informování, že projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bílina IV. byl na základě jednání Hodnotící komise Řídícího orgánů OP JAK doporučen k financování z OP JAK.

Oblast vzdělávání na Bílinsku čelí mnoha výzvám, které se školy snaží řešit mimo jiné vzájemnou spoluprací v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bílina III". Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách. Akční plánování přináší řadu příležitostí pro...

Ve dnech 30. 10. – 01. 11. 2023 probíhalo hlasování ŘV MAP Bílina formou per rollam, kde došlo ke schválení Závěrečné evaluační zprávy MAP ORP Bílina. Zápis z jednání a schválený dokument naleznete pod záložkou Jednání ŘV.

Ve dnech 14. 09. – 18. 09. 2023 probíhalo hlasování ŘV MAP Bílina formou per rollam, kde došlo ke schválení strategických dokumentů projektu, kterými jsou: Analytická část MAP ORP Bílina III, Strategický rámec MAP ORP Bílina včetně přílohy, Akční plán na rok 2024 a 2025. Zápis z jednání naleznete pod záložkou Jednání ŘV.

Dne 07. 09. 2023 se uskutečnilo páté společné jednání PS Čtenářská a matematická gramotnost, Rovné příležitosti a Financování. Zápis z jednání najdete pod záložkou Pracovní skupiny.

Ve dnech 05. 06. – 07. 06. 2023 probíhalo hlasování ŘV MAP Bílina formou per rollam, kdy jediným bodem schválení bylo pověření společnosti SERVISO, o.p.s. k vypracování a podání žádosti o dotaci do výzvy Akční plánování v území z Operačního programu Jan Amos Komenský a k realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bílina MAP IV....

Aktualizace analytické části MAP, která je jednou z hlavních částí projektu, vstupuje do své finální fáze a tou je konzultační proces, během kterého mohou dokument připomínkovat zástupci cílových skupin a široká veřejnost. Součástí analytické části MAP je analýza stavu a potřeb v území, SWOT-3 analýzy k vybraným tématům, identifikace hlavních...

Dne 30. 05. 2023 se uskutečnilo čtvrté společné jednání PS Čtenářská a matematická gramotnost, Rovné příležitosti a Financování. Zápis z jednání najdete pod záložkou Pracovní skupiny.