Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bílina 

Škola, děti, rodiče

Co je MAP BílinaCíl projektu

Cílem je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz jede kladen na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, atd) a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí, žáků a studentů VOŠ. Součástí je i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.

Místního akční plánování v SO ORP Bílina bylo v území realizováno těmito projekty:

  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Bílinsku (dále jen MAP I), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000396 – období realizace projektu od 6/2016 do 5/2018.

  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bílina III (dále jen MAP III), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023057 – období realizace projektu od 7/2022 do 11/2023.                  

V současné době probíhá realizace projektu:

  • Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bílina IV. (dále jen MAP IV.), registrační číslo CZ.02.02.XX/00/23_017/0008325 – období realizace projektu od 12/2023 do 12/2025