Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bílina III

Škola, děti, rodiče

Co je MAP Bílina

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bílina III (dále jen "MAP ORP Bílina III), CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023057, je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy 02_20_082 Akční plánování v území, tematického cíle 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení, investiční priority 1, prioritní osy 3.

Cíl projektu

Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz bude kladen na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, atd) a zaměstnavatelů v rozvoji gramotností a klíčových kompetencí dětí, žáků a studentů VOŠ. Součástí bude i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.

Spolupráce

MAP ORP Bílina III je projektem, jehož cílem je navázat na projekt MAP ORP Bílina I, který byl realizován od 1.6. 2016 do 31.5. 2018. Prostřednictvím tohoto projektu došlo k navázání partnerství a spolupráce místních aktérů v oblasti vzdělávání, kteří měli vliv a zájem o rozvoj a pokrok v oblasti vzdělávací politiky. Projekt MAP ORP Bílina III je realizován v období od 1.7.2022 do 30.11.2023 a klade si za cíl navázat na tuto spolupráci a především oživit a podpořit ji s důrazem na systémové řešení klíčových problémů, které vzdělávací subjekty přímo spojují.